Dethleffs Sunglight McRent
Dethleffs

Algemene huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Booij Campers

Versie 2.0, geldig vanaf 1 januari 2023

Deze versie van de huurvoorwaarden vervangt versie 1.6 d.d. 05-12-2022.

 Artikel 1: Vereisten voor de bestuurder

 1. Je bent in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs voor het land waar je de camper huurt en/of gebruikt. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt;
 2. Het voertuig mag uitsluitend worden bestuurd door de in de huurovereenkomst genoemde bestuurders die reeds 3 jaar beschikken over een geldig rijbewijs B en tenminste 23 jaar zijn. Huurder verstrekt verhuurder kopieën van deze rijbewijzen.
 3. De bestuurder van de camper dient maximaal de leeftijd van 80 te hebben bereikt.
 4. Je bent (en was in de 7 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude;
 5. Je bent (en was in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan registratie) niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld;
 6. Je bent en was in de 7 jaar voorafgaand niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking);
 7. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.
 8. Het voertuig mag alleen door de in het huurovereenkomst genoemde bestuurders worden bestuurd. Indien het voertuig door andere dan de hierboven genoemde personen moet worden bestuurd. Indien een andere dan genoemde bestuurder de camper gaat besturen, dient dit voor de aanvang van de huurperiode aangegeven te worden. Bij het ophalen van het voertuig moeten de originele rijbewijzen van de eventuele extra bestuurders worden getoond.

Artikel 2: Huurperiode

 1. De huurperiode begint volgens de vermelde datum op het huurcontract op een doordeweekse dag vanaf 15:00 uur (op afspraak) en eindigt op een doordeweekse dag om 10:00 uur.
 2. Als optie kan tegen een meerprijs en uitsluitend op afspraak de camper op zaterdag worden afgeleverd of geretourneerd.
 3. Voor alle dagen geldt, dat indien de camper niet voor 10:00 uur geretourneerd  is, de boeteclausule in werking treedt. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de verhuurder.
 4. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke dag dat de camper later wordt ingeleverd, een boete verschuldigd volgens het tarief per week, vermeerderd met € 400,-.
 5. Dit geldt niet indien de huurder aantoont, dat overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de camper en dat huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder.Voor niet genoten huurdagen vindt geen terugbetaling plaats.
 6. Per week zijn 2000 kilometer vrij. Extra kilometers kosten € 0,25. Bij huurperiodes van 8 dagen of langer geldt geen kilometerbeperking.
 7. Tot uitvoering van een huurovereenkomst is verhuurder eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door verhuurder is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft voldaan.
 8. Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft verhuurder in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs, benevens vergoeding van kosten en schades die verhuurder ondervindt ten gevolge van het in gebreke zijn van huurder.
 9. Tevens behoudt verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, de huurovereenkomst te beëindigen als gedragingen van de huurder hiertoe aanleiding geven. De verhuurder zal alle van de huurder ontvangen betalingen in onderhavig geval, onder aftrek van kosten, terstond aan de huurder terugstorten.
 10. Indien huurder de huurovereenkomst wenst te annuleren, ontslaat hem dit niet van zijn verplichting om de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder te voldoen.
 11. De datum van ontvangst door ons van de schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum. Bij annulering tot 15 weken voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 25% van de totale huursom. Bij annulering van 15 tot 10 weken voor aanvang huurperiode 60%  en annulering binnen 10 weken voor aanvang 100% van de totale huursom. Eventuele incassokosten, gerechtelijke kosten, wettelijke rente en overige kosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3: Ongevallen of beschadigingen tijdens huurperiode

 1. De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA) tot een bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig.
 2. Voor ongevallen, beschadigingen of diefstal waarbij het gehuurde (en/of inventaris) betrokken is geldt voor huurder een eigen risico van € 1.500,- per gebeurtenis en bij “bovenhoofdse” schade € 1.750,- per gebeurtenis. Indien nodig wordt het eigen risico verrekend met de borgsom.
 3. Er bestaat een afkoop eigen risicoverzekering waarmee het eigen risico tot € 0,- teruggebracht kan worden. Deze verzekering dient geregeld te worden door de huurder zelf, voorafgaand aan de huurperiode.
 4. Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen, roekeloos rijgedrag, het tanken van de verkeerde brandstof, enzovoort is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadigingen aan het interieur en/of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn. Bij manoeuvreren en achteruitrijden dient de bijrijder uit te stappen en achter de camper aanwijzingen te geven.
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade, welke het gevolg is van handelen van de huurder.
 6. Huurder zal, na een ongeval, diefstal, waarbij het gehuurde betrokken is, dan wel bij een beschadiging van het gehuurde, verhuurder daarvan onverwijld doch uiterlijk binnen 4 uren na het ongeval c.q. de beschadiging in kennis stellen.
 7. Huurder zal alle aanwijzingen van of vanwege verhuurder onverwijld en goed uitvoeren. Huurder verplicht zich in ieder geval van het voorval door de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces verbaal te doen opmaken en verhuurder kopie ter hand te stellen, zulke uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst. Voorts noteert huurder zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van de bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen.
 8. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het in de camper aanwezige Europees Aanrijdingsformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onverwijld doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.
 9. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van enige aansprakelijkheid van verhuurder en/of het gehuurde ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen. Om noodzakelijke reparaties aan het gehuurde tijdig mogelijk te maken, stelt de huurder op aanwijzing van de verhuurder het gehuurde onmiddellijk zonder voorbehoud ter beschikking aan de verhuurder. Huurder heeft hierbij geen enkel recht op enige schade- en onkostenvergoeding.

  Artikel 4: Ingebruikneming van het gehuurde

 1. Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht hetzij binnen 24 uur na het afgesproken tijdstip van ingebruikneming, in overleg met huurder, een ander soortgelijk voertuig aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van lid 1 van dit artikel zal de verhuurder de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom onmiddellijk restitueren.
 3. Verhuurder draagt er zorg voor dat op de overeengekomen vertrekdatum de kampeerauto is gecontroleerd en dat de brandstoftank en schoonwatertank gevuld zijn en tenminste 1 volle en een deels gevulde gasfles aanwezig is.
 4. Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk de kampeerauto alsmede de daartoe behorende inventaris. Indien op de huurovereenkomst geen aantekening wordt gemaakt heeft de huurder het gehuurde compleet, in goede en gereinigde staat ontvangen.
 5. Voor vertrek of bij reservering krijgt de huurder persoonlijk toelichting op de werking en het gebruik van de camper en de daarin aanwezige apparatuur en accessoires. Indien er nog vragen zijn met betrekking tot de werking en het gebruik, dient de huurder deze nog voor vertrek te stellen.
 6. Het is niet toegestaan zich met meer personen met het voertuig te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximum aantal (= aangegeven zit- en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag na belading niet meer dan de op het kentekenbewijs vermelde totaal toegestane maximale massa (bijv. 3500 kg bedragen), dit mede in verband met rijbewijs B (tot 3500 kg) of C (>3500kg).
 7. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet tijdig leveren van de camper door een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen.
 8. Is één en ander echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van € 250,-. Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet tijdig leveren, de aan de huurder toekomende bedragen terugbetalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen camper kan leveren, maar een redelijk alternatief biedt, dient de huurder dit te accepteren.

Artikel 5: Gebruik en onderhoud tijdens de huurperiode

 1. Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen. Huurder zal de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag opvolgen.
 2. Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally's etc. of voor smokkel doeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen e.d., dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de belangen van de verhuurder kunnen worden geschaad.
 3. Huurder verbindt zich het gehuurde niet verder te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het gehuurde te beschikken in strijd met de belangen van de verhuurder.
 4.  Huurder verbindt zich het gehuurde te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig de richtlijnen, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje alsmede volgens de aanwijzingen zoals die hem door verhuurder worden gegeven. Met name zal hij de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen.
 5. Indien verhuurder opdracht geeft om naar een dealer of herstelbedrijf te gaan, zal de huurder dit opvolgen. Bij het niet nakomen van deze opdracht, ongeacht redenen, komen alle gevolgen voor rekening van de huurder.
 6. Huisdieren en roken zijn niet in de kampeerauto toegestaan, mocht er toch in de kampeerauto zijn gerookt of hebben er huisdieren in verbleven dan verbeurt de huurder zijn volledige waarborgsom.
 7. Baklucht en overige luchtjes: Een camper is een klein vertrek en is niet geschikt om binnen in te bakken. Met name het bakken van vis heeft een lucht die opgenomen wordt in het interieur en is zeer moeilijk te reinigen. Het verwijderen en neutraliseren van de baklucht kost minimaal €750,-. De kosten zijn door de huurder aan de verhuurder verschuldigd.
 8. Het is huurder verboden apparaten of voertuigen in de camper te vervoeren die olie en / of benzine bevatten.
 9. Alle (voor Booij Campers) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittenden zijn voor rekening van de huurder. Bekeuringen worden met u verrekend of nagezonden.

Artikel 6: Kosten tijdens de huurperiode

 1. Alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 7: Reparaties en schade gedurende de huurperiode

 1. Indien huurder tijdens de huurperiode constateert dat het gehuurde niet naar behoren functioneert, neemt hij onverwijld contact op met verhuurder. Huurder zal de door of vanwege verhuurder gegeven aanwijzingen direct uitvoeren of laten uitvoeren.
 2. Alle reparaties aan de kampeerauto dienen te geschieden door dealers die het merk van de kampeerauto voeren en bij gebreke daarvan, doch slechts na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijk gedeelte van de kampeerauto mogen slechts worden uitgevoerd door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door de huurder te overleggen nota's.
 3. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 4. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta wel te boven gaan, mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
 5. De gemaakte reparatiekosten, genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel voor zover voldaan door de huurder, zullen door verhuurder aan huurder worden vergoed onder overlegging van nota's en kwitanties en na inlevering van de vervangen onderdelen. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien de huurder aantoont dat de noodzaak van de reparaties geen gevolg is van handelen door de huurder.
 6. Voor niet genoten huurdagen vindt geen terugbetaling plaats.
 7. Bij de reisdocumenten is een Europees schadeformulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij vermeld dient te worden. Dit formulier dient bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden. Let op: Dit schadeformulier dient bij ELKE vorm van schade te worden ingevuld. Dus ook wanneer er geen tegenpartij bij betrokken is. Let hierbij vooral goed op het invullen van de datum, tijd en locatie. De schade wordt in behandeling genomen wanneer beide partijen hebben ondertekend.
 8. De uiteindelijke controle op schade aan de buitenzijde is pas mogelijk NA de door ons uitgevoerde wasbeurt op later tijdstip. Niet direct bij inlevering.

Artikel 8: Beslaglegging/vermissing van de kampeerauto

 1. Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld doch in ieder geval binnen 4 uren na het gebeurde, kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, van het feit dat het gehuurde geheel of gedeeltelijk uit de macht van huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van verhuurder kan schaden.
 2. In alle gevallen doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens terstond een kopie aan verhuurder ter beschikking dient te worden gesteld.
 3. Huurder stelt verhuurder onverwijld in kennis van de gebeurtenissen zoals hierboven vermeld en zal de instructies door of vanwege verhuurder onmiddellijk en nauwkeurig uitvoeren.

Artikel 9: Verlenging van de huurovereenkomst

Verlenging van de huurovereenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 10: Einde van de huurovereenkomst

 1. Huurder verbindt zich het gehuurde tussen 08.00 uur en 10.00 uur bij verhuurder in te leveren, zodanig dat de huurder na 10.00 uur (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) niet meer in de camper hoeft te zijn. De camper is dan in complete lege en goed gereinigde staat, met volle brandstoftank. Na aankomst inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk het gehuurde. Indien bij de inspectie en naar het oordeel van verhuurder blijkt dat het gehuurde zich niet bevindt in goede en gereinigde staat, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd ter zake schoonmaakkosten van: toilet € 150,- en binnenzijde van de kampeerauto € 250.-. De buitenzijde wordt door verhuurder gereinigd, het is huurder verboden de kampeerauto in een wasstraat te (laten) wassen. Indien de brandstoftank niet volledig is gevuld is de huurder de brandstofkosten van het afvullen met daarbovenop € 50,- verschuldigd.
 2. Indien bij de finale inspectie na het wassen van de buitenzijde en nareinigen van de binnenzijde is gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde geheel of gedeeltelijk wordt vermist, is huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade die niet door de door verhuurder afgesloten All-Risks verzekering worden gedekt.
 3. Indien bij de finale inspectie na het wassen, niet is gebleken van enige schade aan of vernieling van het gehuurde, verplicht verhuurder zich binnen 30 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren, tenzij verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst nog een vordering op huurder heeft. In dat geval heeft verhuurder het recht het bedrag van zijn vordering te verrekenen met het bedrag van de waarborgsom.
 4. Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn bij verhuurder is ingeleverd eindigt de huurovereenkomst op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht blijven. In dat geval is huurder aan verhuurder per aangevangen uur € 50,- verschuldigd, bij overschrijding van de inlevertijd met meer dan drie uren is huurder per dag een dubbele dagprijs verschuldigd; onverminderd het recht van verhuurder tot vergoeding van alle kosten en schade die verhuurder ten gevolge van de handelwijze van huurder ondervindt.
 5. Indien huurder de kampeerauto voor het einde van de huurovereenkomst inlevert, heeft hij geen recht op restitutie van de niet-genoten periode.

Artikel 11: Reservering en betaling

 1. Bij reservering via het online reserveringssysteem is een kopie van uw legitimatie d.m.v. paspoort en rijbewijs verplicht.
 2. Voor het afronden van de reservering dient de aanbetaling van 50% van de totale huursom te worden voldaan. Het restant dient uiterlijk 5 weken voor vertrek te zijn voldaan.
 3. Betalingen dienen te worden voldaan per bank, via het online betaalsysteem: Mollie. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.
 4. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel de persoonsgegevens worden geverifieerd. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de camper niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 12: Aansprakelijkheid verhuurder

Het is de huurder toegestaan de auto of motor waarmee hij de camper ophaalt gratis bij de verhuurder te stallen, dit gebeurt echter volledig op eigen risico. De huurder zal de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor eventuele schades aan, vermissing of geheel verloren gaan van diens voertuig. De kosten ten gevolge van voornoemde zijn volledig voor rekening van de huurder.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schades van inzittenden van het gehuurde of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van verhuurder. In welk geval is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs.

Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten en schade voortvloeiende uit navolgende omstandigheden:

 1. overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
 2. door huurder en/of inzittenden van de gehuurde gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
 3. beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 3 van deze voorwaarden.
 4. reparatie en onderhoud van het gehuurde dan wel overige omstandigheden waardoor huurder tijdens de huurperiode geen gebruik kan maken van het gehuurde.

Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake. Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schades wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van verhuurder die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

 Artikel 13: Aansprakelijkheid huurder

 1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden niet nakomt, is de huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane kosten en nog te ontstane kosten en schades. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schades aan of in verband staat met het gehuurde, indien en voor zover deze kosten en schades niet worden vergoed door de verzekeraar van het gehuurde of derden.
 2. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te alle tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door huurder en/of inzittenden niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In dat geval heeft de huurder geen recht op restitutie van de gehele door hem voldane huurprijs of een gedeelte daarvan.
 3. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schades op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schades bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
 4. Ten laste van huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14: Slot Bepaling

Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

 

 

webform-required-text

Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons privacy- en cookiebeleid

Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.