Dethleffs Sunglight McRent
Dethleffs

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor camper huur                  Booij Campers Almere                                       versie 1.5

 
Bestuurder:

De bestuurder van de camper dient minimaal de leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt en minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde camper. Niet-Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Alleen de bij naam in de huurreservering genoemde personen zijn gerechtigd de camper te besturen. Indien een andere dan genoemde bestuurder de camper gaat besturen, dient dit voor de aanvang van de huurperiode aangegeven te worden. Ook de andere bestuurder zal dan een geldig rijbewijs voor de huurperiode moeten kunnen overleggen.

Huurperiode:

De huurperiode begint volgens de vermelde datum op het huurcontract op een doordeweekse dag vanaf 15 uur (op afspraak) en eindigt op een doordeweekse dag om 10 uur. Als optie kan tegen een meerprijs en uitsluitend op afspraak de camper op zaterdag worden afgeleverd of geretourneerd. Dit kan alleen buiten het seizoen.  Voor alle dagen geldt, dat indien de camper niet voor 10 uur geretourneerd  is, de boeteclausule in werking treedt. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke dag dat de camper later wordt ingeleverd, een boete verschuldigd volgens het tarief per week, vermeerderd met € 400,-. Dit geldt niet indien de huurder aantoont, dat overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de camper en dat huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder.Voor niet genoten huurdagen vindt geen terugbetaling plaats. Voor 1 week huur is het max. Kilometrage 2000. Extra kilometers kosten € 0,25. vanaf 2 weken huur: kilometervrij.

Verzekering en eigen risico:

De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA) tot een bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis. Tevens is het casco, dat wil zeggen de camper zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van maximaal € 1250,- per schadegeval. Er bestaat een afkoop eigenrisico verzekering waarmee het eigen risico tot € 0,- teruggebracht kan worden. Deze verzekering dient geregeld te worden door de huurder zelf, voorafgaand aan de huurperiode. Indien nodig wordt het eigen risico verrekend met de borgsom. Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen enzovoort is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur en of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade, welke het gevolg is van handelen van de huurder.

Reparatie en schade: 

Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de camper voordoen. Reparaties mogen in dergelijke gevallen slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende (opbouw/auto) merk. Bij reparaties evenals ook bij schade, is de huurder verplicht zich met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de camper dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed. Vergoeding van vakantiedagen ivm een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de vakantiedagen kan huurder  geen aanspraak maken op vergoeding.
De verhuurder heeft de camper verzekerd voor repatriëring. Deze verzekering is ondergebracht bij de ASR, zodat bij zware schade en defecten, waarbij de camper niet meer rijdbaar is, voor repatriëring kan worden gezorgd. In dergelijke omstandigheden dient de huurder niet alleen de verhuurder te bellen:

Tel: +31 36 5372727 (alleen overdag bereikbaar) maar ook de 24/7 Spitz Hulpdienst (+31 850 239 252 dag en nacht bereikbaar).

Bij de reisdocumenten is een Europees schade formulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij vermeld dienen te worden. Dit formulier dient bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden. Let op: Dit schadeformulier dient bij ELKE vorm van schade te worden ingevuld. Dus ook wanneer er geen tegenpartij bij betrokken is. Let hierbij vooral goed op het invullen van de datum, tijd en locatie. De schade wordt in behandeling genomen wanneer beide partijen hebben ondertekent.

De uiteindelijke controle op schade aan de buitenzijde is pas mogelijk NA de door ons uitgevoerde wasbeurt op later tijdstip. Niet direct bij inlevering.

Bestemming: 

Alle landen welke op de groene kaart staan vermeld mogen met de camper worden bezocht. Alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder. Bekeuringen worden met u verrekend of nagezonden.

Gebruik van de camper:

De huurder dient de camper, zoals een goede huisvader het betaamt te behandelen en te verzorgen. In al onze voertuigen geldt een rookverbod. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen vereist is. De huurder is verplicht regelmatig het olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn gevoegd. Huurder is gehouden de camper in goede staat te houden en bij de verhuurder terug te bezorgen.

Reservering en betaling: 

Bij reservering is een kopie van uw legitimatie d.m.v. paspoort en rijbewijs verplicht. De aanbetaling, zoals berekend op de huurovereenkomst, dient binnen 14 dagen na ontvangst van het huurcontract te worden voldaan. Het restant, zoals berekend op de huurovereenkomst, dient uiterlijk 5 weken voor vertrek te zijn voldaan. De borgsom kan uiterlijk bij vertrek worden voldaan. Betalingen dienen te worden voldaan per bank, pin of kas. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Bij reservering gaat de huurder er mee akkoord dat eventueel zijn / haar persoonsgegevens worden geverifieerd. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de camper niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

Annulering: 

Annulering door de huurder, om welke reden dan ook, kan uitsluitend middels een aangetekend schrijven. De datum van ontvangst door ons van de schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum. Bij annulering tot 15 weken voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 25% van de totale huursom. Bij annulering tot 10 weken voor aanvang huurperiode 60%  en annulering binnen 10 weken voor aanvang 100% van de totale huursom. Eventuele incassokosten, gerechtelijke kosten, wettelijke rente en overige kosten zijn voor rekening van de huurder. Wij raden u aan om hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten. De kosten van deze verzekering bedragen gemiddeld 5 a 6% van de huursom.

Wanprestatie: 

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet tijdig leveren van de camper door een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is één en ander echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van € 250,-. Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet tijdig leveren, de aan de huurder toekomende bedragen terugbetalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen camper kan leveren, maar een redelijk alternatief biedt, dient de huurder dit te accepteren.

Aflevering en terugkomst: 

De camper wordt schoon, met een volle brandstoftank  afgeleverd. Bij terugkomst dient de camper in dezelfde staat te worden ingeleverd. Is dit niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht de kosten in rekening te brengen voor het schoonmaken van het interieur. Deze kosten zullen maximaal € 250,00 mogen bedragen. Wanneer de camper niet is afgetankt, zullen de brandstofkosten en de kosten van arbeid (€ 30,-) bij u in rekening worden brengen. Ontbrekende of defecte onderdelen van de inventarislijst of camper zullen met u worden verrekend. Roken is ten strengste verboden. Indien er in de camper is gerookt zal de maximale borg van € 1000,00 worden ingehouden.
Bij door u aangebrachte stickers op bijvoorbeeld de voorruit worden € 50,00 verwijderingskosten in rekening gebracht. Alleen de “Zwitserland”autobaan sticker mag blijven zitten. Eventuele inhoudingen zullen worden verrekend met de borgsom die na uiterlijk 15 werkdagen wordt teruggestort. De definitieve schade afwikkeling vind plaats na de wasbeurt die bij ons wordt uitgevoerd na inlevering.  Omtrent schade die eventueel na het wassen wordt geconstateerd nemen we dezelfde dag contact met u op via het door u gegeven telefoonnummer of mailadres.

Huisdieren: 

Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de camper niet toegestaan, tenzij hiervoor door de verhuurder expliciet toestemming is verleend. In overleg zijn er bij ons wel mogelijkheden om huisdieren mee te nemen. Men dient zich dan wel aan de door verhuurder gegeven instructies te houden.

Aantal personen: 

Het is niet toegestaan zich met meer personen met het voertuig te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximum aantal (= aangegeven zit en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag na belading niet meer dan de op het kentekenbewijs vermelde totaal toegestane maximale massa (bijv. 3500kg bedragen), dit mede in verband met rijbewijs B (tot 3500kg) of C (>3500kg).

Instructie:

Voor vertrek of bij reservering krijgt de huurder persoonlijk toelichting op de werking en het gebruik van de camper en de daarin aanwezige apparatuur en accessoires. Indien er nog vragen zijn met betrekking tot de werking en het gebruik, dient de huurder deze nog voor vertrek te stellen.

Afrekening:

Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt en het eventuele restant borgbedrag binnen 15 werkdagen overgemaakt op bank- of girorekening, onder inhoudingen van de evt. door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overtreffen, dienen deze direct te worden voldaan.

webform-required-text