Dethleffs Sunglight McRent
Dethleffs

Privacy beleid

Privacy beleid

Privacy Beleid Booij Campers Almere                                                                                  

Booij Campers Almere hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Booij Campers Almere houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid,
 • Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is,
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Booij Campers Almere
Splijtbakweg 24
1333 HC Almere-Buiten
T: 036-537 27 27
E:info@booij.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om met u contact op te kunnen nemen wanneer er vragen zijn omtrent het huren of kopen van een camper, deelname aan een van onze camperreizen, maar bijvoorbeeld ook wanneer u onderhoud aan uw camper/caravan wilt laten plegen. Uw persoonsgegevens worden door ons daarom verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van huur- en koopovereenkomsten
 • Het uitvoeren van onderhoud of montage van accessoires en onderdelen aan campers en caravans
 • Bestellen van onderdelen
 • Financiële administratie
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Het optimaliseren van de prestaties van onze website
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het verwerken van verkeersovertredingen, tolheffingen of andere bekeuringen en boetes

Voor de bovengenoemde doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

Huurovereenkomsten

Om een huurcontract op te kunnen stellen hebben wij uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres nodig. Daarnaast kopieën van de rijbewijzen van alle bestuurders en van de persoon op wiens naam het huurcontract staat, een kopie van paspoort of identiteitskaart. We verzoeken u vriendelijk om de rijbewijzen en paspoort/identiteitskaart beschermd aan ons aan te leveren. Dat betekent zonder zichtbaar BSN en met beschreven doel van aanlevering. Een handige gratis app om hiervoor te gebruiken is KopieID van de Rijksoverheid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw identiteitsdocumenten beschermd aan ons aan te leveren.

De borgstelling voor de camperhuur kunt u voldoen door middel van een reservering op uw creditcard. Wij maken hierbij een kopie van de bovenzijde van uw creditcard en bewaren deze in uw dossier tot de eindafrekening van de camperhuur. Voor buitenlandse klanten geldt dat we de kopie van de creditcard langer moeten bewaren i.v.m. verkeersovertredingen, boetes, tolheffingen e.d.

Koopovereenkomsten

Wanneer u bij ons een camper koopt hebben wij uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres nodig om de koopovereenkomst op te stellen, aangevuld met rijbewijsnummer en geldigheidsdatum.

Camper- en caravanonderhoud, reparatie en montage

Brengt u uw camper of caravan bij ons voor onderhoud, reparatie of montage van onderdelen en accessoires, verwerken wij uw gegevens in ons boekhoudprogramma. Hiervoor noteren wij uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, type caravan of camper met chassisnummer en kenteken.

Bestellen van onderdelen

U kunt bij ons Dethleffs en Sunlight onderdelen bestellen. Dit kan per email of middels het bestelformulier op onze website. Wij verwerken hiervoor uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en chassisnummer.

Financiële administratie

T.b.v. onze boekhouding verwerken wij uw bankgegevens, te weten IBAN, tenaamstelling en/of creditcardnummer.

Arbeidsovereenkomsten

T.b.v. het aangaan van een arbeidsovereenkomst verwerken wij volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, kopie paspoort of identiteitskaart met BSN en IBAN en verklaring loonbelasting.

Contactformulieren op onze website

Wanneer u op onze website een formulier invult, houden we de gegevens die u invult bij.

Uw voornaam, achternaam, adres en eventuele telefoonnummer, rijbewijsnummer en e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden worden veilig opgeslagen. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u op te kunnen nemen.

Social media

Wij vinden het erg leuk wanneer u uw vakantiefoto’s naar ons toestuurt. Graag gebruiken wij mooie foto’s in onze nieuwsbrieven, op onze website of bijvoorbeeld voor onze Facebookpagina. Wij vragen u hiervoor altijd uw toestemming wanneer er personen op de foto staan en/of uw naam er bij vermeld mag worden.

Google Analytics

Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft.

We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, waardoor u niets te vrezen heeft.

Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacy policy van Google Analytics 

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich op onze website in schrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw voor- en achternaam en e-mailadres op. Deze gegevens hebben we nodig om onze nieuwsbrieven te kunnen versturen. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen in de backend van onze website. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier op elk moment voor uitschrijven.

Optimaliseren van de prestaties van onze website

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door onze website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf. Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website er beter op af te stemmen.

Wanner u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kunt u de browser configureren opdat deze het gebruik van cookies verhindert, deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een geautomatiseerd factuur- en boekhoudprogramma. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is het opvragen van gegevens door overheidsinstanties in het kader van politieonderzoek, of opvragen van bestuurdersgegevens in verband met verkeerovertredingen, -boetes of tolheffingen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen, welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Booij Campers Almere bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Booij Campers Almere neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden;
 • Beveiligde website met certificaat;
 • Beveiligingsbeleid bestaande uit: firewall, spamfilter, virusscanner, gastnetwerk voor wifi en cleandesk-policy
 • Zakelijke mobiele telefoons en laptops beveiligd met wachtwoord en/of vingerafdruk,
 • Vernietiging van papieren kopieën van rijbewijzen, paspoort en/of identiteitskaart, creditcard na verwerking in beveiligd boekingsprogramma
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze medewerkers. Ook heeft u recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor aan voorgenoemde verzoeken kunnen geven.

Wijzigingen

Booij Campers Almere heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dit nodig zou zijn. Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. Dit Privacy Beleid werd het laatst gewijzigd op 11 maart 2022

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit uiteraard erg vervelend. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wanneer u naar aanleiding van ons privacy beleid nog opmerkingen of vragen heeft, neemt u dan contact met ons op.

webform-required-text